Posted on

Biografi Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani adalah salah seorang ulama Islam terkemuka di masa ini. Beliau diperhitungkan termasuk ulama hadits yang menonjol dalam ilmu jarh dan ta’dil. Beliau adalah hujjah dalam istilah hadits. Para ulama masa sekarang menyatakan bahwa beliau mengulangi masa Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Katsir, serta lainnya dari para ulama jarh dan ta’dil.

Kelahiran dan Perkembangan Beliau

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani bin Haji Nuh Al-Albani dilahirkan pada tahun 1333 H, yang bertepatan dengan 1914 M di Kota Asqodera –Ibukota Negara Albania pada waktu itu- dari sebuah keluarga miskin religius yang penuh dengan suasana ilmiyah. Bapak beliau adalah nara sumber bagi orang-orang, yang mengajari dan membimbing mereka.

Beliau hijrah bersama bapak beliau ke Damaskus Syam untuk menetap di sana setelah Ahmad Zaghu Raja Albania menyimpang di negerinya ke arah peradaban barat sekuler.

Al-‘Allamah Al-Albani menyempurnakan sekolah ibtidaiyahnya di Madrasah Al-Is’af Al-Khoiri di Damaskus dengan menonjol.

Karena pandangan bapak beliau terhadap sekolah-sekolah negeri terutama dari sisi agama, bapak beliau menetapkan untuk tidak menyempurnakan sekolah beliau di sekolah negeri. Bapak beliau membuatkan untuk beliau sebuah metode ilmiyah sebagai markaz untuk mengajari beliau al-quran al-karim, tajwid, nahwu, shorof, dan fikih madzhab hanafi. Beliau menkhatamkan hafalan qur’an melalui bapak beliau, sesuai dengan riwayat Hafsh bin ‘Ashim. Beliau juga belajar kepada Asy-Syaikh Sa’id Al-Burhani Kitab Muraqi Al-Falah fil Fiqh Al-Hanafiy dan beberapa kitab bahasa arab dan balaghah. Ini kegiatan beliau, di saat beliau bersemangat untuk menghadiri pelajaran-pelajaran dan pertemuan-pertemuan Al-‘Allamah Bahjat Al-Baithar.

Beliau belajar kepada bapak beliau profesi memperbaiki jam. Beliau sangat bagus dalam menyerap hal itu dari bapaknya, sampai beliau menjadi orang yang terkenal dalam memperbaiki jam. Kemudian beliau mencari nafkah darinya. Profesi beliau ini menyebabkan beliau mempunyai waktu untuk menelaah dan mempelajari ilmu syar’i. Hijrah beliau ke Syam telah mempersiapkan beliau untuk mengetahui bahasa arab dan menelaah ilmu syar’i dari sumber-sumbernya yang asli.

Beliau Belajar Ilmu Hadits

Meskipun bapak beliau mengarahkan beliau melalui metode belajar ke arah taqlid kepada madzhab hanafi dan memperingatkan beliau menyibukkan diri dengan ilmu hadits, beliau tetap mengarah kepada ilmu hadits dan berbagai cabangnya. Beliau mempelajari ilmu hadits sekitar pada umur 20 tahun karena terpengaruh dengan pembahasan-pembahasan Majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah. Kegiatan ilmu hadits yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat nuskhah (transkrip) Kitab Al-Mughniy ‘An Hamli Al-Asfar Fii Takhrij Ma Fii Al-Ihya’ min Al-Akhbar karya Al-Hafizh Al-Iraqiy rahimahullah dengan memberi ta’liq atasnya.

Kegiatan beliau ini adalah jalan pembuka kebaikan yang besar bagi Asy-Syaikh Al-Albani, dimana perhatian dengan hadits dan berbagai ilmunya menjadi kesibukannya. Sehingga beliau dikenal dengan itu di medan ilmiyah di Damaskus, sampai Administrasi Perpustakaan Al-Maktabah Azh-Zhahiriyah di Damaskus menyediakan sebuah kamar khusus bagi beliau untuk melakukan pembahasan-pembahasan ilmiyah yang bermanfaat, ditambah lagi beliau diberi duplikat kunci Al-Maktabah sehingga beliau bisa memasukinya di waktu kapanpun.

Sedang dalam menulis dan menyusun, beliau memulainya pada dasawarsa (masa sepuluh tahun) kedua. Tulisan beliau pertama kali dalam fikih yang berdasar pada pengetahuan dalil yang diiringi dengan fikih adalah Kitab Tahdzir As-Sajid Min Ittikhadz Al-Qubur Al-Masajid. Kitab ini telah dicetak berkali-kali. Dan termasuk awal takhrij hadits beliau adalah Kitab Ar-Raudh An-Nadhir Fi Tartib Wa Takhrij Mu’jam Ath-Thabarani Ash-Shaghir. Dan kitab ini sampai sekarang masih hanya berupa makhtutat (transkrip tangan).

Kesibukan beliau dengan hadits Rasulullah  mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam arahnya kepada pemahaman salaf. Keteguhan dan kekokohan beliau di atas manhaj ini ditambah oleh penelaahan beliau terhadap kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim serta lainnya dari para pengusung pemahaman salaf.

Asy-Syaikh Al-Albani memikul panji dakwah kepada tauhid dan sunnah di Suriah ketika beliau mengunjungi banyak masyayikh Damaskus. Berlangsung antara beliau dan mereka diskusi tentang permasalahan tauhid, ittiba’, ta’ashub madzhab, serta bid’ah. Karena itu, beliau mendapat penentangan yang sangat keras dari banyak orang-orang yang ta’ashub madzhab, tokoh-tokoh sufi, ahlul khurafat, dan para ahli bid’ah. Mereka memprovokasi orang awam dan rakyat jelata terhadap beliau dan menyebarkan bahwa beliau adalah ‘seorang wahabiy sesat’. Mereka juga memperingatkan orang-orang agar berhati-hati dari beliau. Ini terjadi pada waktu dakwah beliau disetujui oleh para ulama mulia yang terkenal keilmuan dan agamanya di Damaskus. Orang-orang yang mendorong beliau untuk terus maju dalam dakwahnya adalah seperti Al-‘Allamah Bahjat Al-Baithar, Asy-Syaikh ‘Abdul Fattah Al-Imam Ketua Jum’iyah Asy-Syabban Al-Muslimin di Suriah, Asy-Syaikh Taufiq Al-Bazrah, serta selain mereka dari orang-orang yang mempunyai keutamaan dan keshalihan. Semoga Allah merahmati mereka.

Kegiatan Dakwah Beliau

1. pelajaran-pelajaran ilmiyah yang beliau adakan dua kali setiap pekan dan dihadiri oleh para penuntut ilmu dan pengajar-pengajar universitas. Di antara kitab yang beliau ajarkan didalam halaqah ilmiyyah:

 • Fathul Majid karya ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab.
 • Ar-Raudh An-Nadiyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyah karya Asy-Syaukani dengan syarah Shiddiq Hasan Khan.
 • Ushul Fiqh karya ‘Abdul Wahhab Khalaf.
 • Al-Ba’its Al-Hatsits Syarh Ikhtishar ‘Ulum Al-Hadits karya Ibnu Katsir dengan Syarah Ahmad Syakir.
 • Minhaj Al-Islam Fii Al-Hukm karya Muhammad Asad.
 • Fiqhussunnah karya Sayyid Sabiq.

2. Rangkaian perjalanan bulanan yang dimulai pada satu pekan dari setiap bulan, kemudian lamanya bertambah, dimana beliau mengunjungi berbagai tempat di Suriah dan ditambah lagi sebagian daerah di Kerajaan Yordania sebelum beliau menetap di sana pada akhirnya. Perkara ini mendorong beberapa orang penentang dakwah beliau mengadukan beliau kepada penguasa yang menyebabkan beliau dipenjara.

Kesabaran dan Hijrah Beliau

Pada awal tahun 1960 M beliau berada di bawah pengawasan Pemerintah Suriah, padahal diketahui bahwa beliau jauh dari politik. Hal itu menyebabkan sejenis pencekalan (hukuman pembatasan gerak) terhadap beliau. Beliau mengalami penahanan dua kali. Pertama terjadi sebelum tahun 1967, dimana beliau ditahan beberapa bulan di Qal’ah Damaskus. Tempat ini adalah penjara yang digunakan untuk menahan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika terjadi perang tahun 1967, pemerintah berpandangan untuk membebaskan seluruh tahanan politik.

Tetapi setelah perang semakin seru, beliau kembali ke tahanan untuk yang kedua kalinya. Tetapi pada kali yang kedua ini beliau tidak ditahan di Penjara Qol’ah Damaskus, tetapi di Penjara Al-Hasakah, sebelah timur laut Damaskus. Beliau menghabiskan waktu delapan bulan di sana. Pada waktu ini beliau mentahqiq Mukhtashar Shahih Muslim karya Al-Hafizh Al-Mundziri dan melakukan perkumpulan dengan banyak orang di tahanan.

Kegiatan Beliau

Beliau mempunyai usaha keras ilmiyyah dan pelayanan yang banyak diantaranya:

 1. Beliau rahimahullah menghadiri pertemuan Al-Allamah Asy-Syaikh Bahjat Al-Baithar rahimahullah bersama dengan para ustadz Al-Majma’ Al-Ilmiy di Damaskus, diantaranya: Izuddin At-Tanukhi rahimahullah ketika mereka mempelajari Kitab Al-Hammasah karya Abu Tamam.
 2. Fakultas Syariah Universitas Jami’ah Damaskus memilih beliau untuk mentakhrij hadits-hadits masalah jual-beli pada Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami, yang direncanakan pihak universitas untuk diterbitkan pada tahun 1955 M.
 3. Beliau dipilih sebagai anggota di Lajnah Al-Hadits, yang dibentuk pada masa penyatuan antara Mesir dan Suriah untuk memberikan bimbingan penyebaran kitab-kitab As-Sunnah dan pentahqiqannya.
 4. Al-Jami’ah As-Salafiyah di Benares India meminta kepada beliau untuk memegang sebagai tetua hadits. Namun beliau meminta udzur dari hal itu karena beliau sukar untuk bersama dengan keluarga dan anak-anak sebab terjadi perang antara India dan Pakistan waktu itu.
 5. Yang mulia Menteri Al-Ma’arif Kerajaan Saudi Arabia Asy-Syaikh Hasan bin ‘Abdillah Alusy Syaikh meminta kepada beliau pada tahun 1388 H untuk memegang sebagai pembimbing jurusan Adi-Dirasah Al-Islamiyah Al-Ulya di Universitas Jami’ah Makkah. Namun banyak terjadi banyak situasi dan kondisi yang menghalangi perwujudan hal itu.
 6. Beliau dipilih sebagai anggota Al-Majlis Al-A’la Al-Jami’ah Al-Islamiyah di Al-Madinah Al-Munawarrah dari tahun 1395-1398 H.
 7. Beliau memenuhi undangan Ittihad Ath-Thalabah Al-Muslimin (Persatuan Pelajar Muslim) di Spanyol. Beliau memberikan ceramah penting yang dicetak setelahnya dengan judul Al-Hadits Hujjah Binafsih Fil ‘Aqaid Wal Ahkam.
 8. Beliau mengunjungi Qatar dan memberikan ceramah dengan judul Manzilah As-Sunnah Fil Islam.
 9. Beliau diminta untuk mewakili oleh Asy-Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Ketua Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta’ dalam berdakwah di Mesir, Maroko, serta Inggris untuk mengajak kepada tauhid, berpegang dengan al-kitab dan as-sunnah, serta manhaj Islam yang benar.
 10. Beliau diundang ke beberapa pertemuan. Beliau menghadiri sebagiannya dan meminta udzur dari banyak pertemuan karena beliau sibuk dengan kegiatan ilmiyah beliau yang banyak.
 11. Beliau mengunjungi Kuwait dan Uni Emirat Arab, dan memberikan banyak ceramah di dua negara itu. Beliau juga mengunjungi banyak negeri-negeri Eropa, dan beliau di sana bertemu dengan para imigran dan pelajar muslim. Beliau memberikan beberapa pelajaran ilmiyah yang berfaedah di sana.
 12. Beliau mempunyai banyak tulisan besar dan tahqiq-tahqiq yang berharga lebih dari seratus. Banyak darinya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kebanyakannya diterbitkan beberapa kali. Di antara yang paling menonjol adalah Irwaul ghalil, As-Silsilah Ash-Shahihah, As-Silsilah Adh-Dha’ifah, dan Sifat Shalat An-Nabi.
 13. Badan Pemilihan untuk Hadiah Raja Faishol Al-‘Alamiyyah lid-Dirasah Al-Islamiyah menetapkan untuk memberi hadiah pada tahun 1419 H/1999 M, dengan tema Al-Juhud Al-‘Ilmiyyah Allati ‘Uniyat bil Hadits An-Nabawiy Tahqiqan Wa Takhrijan Wa Dirasatan, untuk Fadhilatusy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani sebagai penghormatan terhadap usaha-usaha keras beliau dalam memberikan pelayanan kepada hadits nabi baik dalam mentakhrij, mentahqiq dan mengadakan dirasah, dan itu pada kitab-kitab beliau yang lebih dari seratus.

Pujian Ulama kepada beliau

Samahatusy Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata: “Aku tidak melihat di bawah kolong langit seorang ulama yang berilmu tentang hadits pada masa ini semisal ‘Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani.”

Samahatusy Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hadits Rasulullah : ‘bahwa Allah mengutus untuk ummat ini pada awal setiap seratus tahun orang yang mentajdid baginya agamanya.’ Kemudian beliau ditanya tentang Mujaddid pada abad ini, beliau menjawab: “Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dialah mujaddid masa ini menurut dugaanku. Wallahu a’lam.”

Al-Faqih Al-‘Allamah Al-Imam Muhammad Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Yang aku tahu tentang Asy-Syaikh Al-Albani dari pertemuanku dengan beliau yang jarang, bahwa beliau bersemangat untuk beramal dengan sunnah dan memerangi bid’ah, baik dalam masalah aqidah atau dalam amalan. Sedangkan dari bacaanku terhadap tulisan-tulisan beliau, aku mengetahui hal itu tentang beliau. Beliau mempunyai ilmu yang banyak dalam hadits baik dari sisi periwayatan dan dirayah. Allah telah memberikan manfaat banyak orang dengan tulisan beliau baik dari sisi ilmu atau dari sisi manhaj dan dari sisi menghadap ke ilmu hadits. Ini adalah sebuah buah yang besar untuk kaum muslimin. Segala puji bagi Allah. Sedangkan dari tahqiq-tahqiq ilmiyah dalam hadits, cukuplah untukmu dengan beliau.”

Al-‘Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi rahimahullah. Asy-Syaikh ‘Abdul Aziz Al-Hadah mengisahkan bahwa: “Al-’Allamah Asy-Syinqithi menghormati Asy-Syaikh Al-Albani dengan cara yang mengherankan. Sampai jika Al-’Allamah Asy-Syinqithi melihat Asy-Syaikh Al-Albani lewat pada saat Al-’Allamah Asy-Syinqithi mengajar di Al-Madinah, beliau memutus pelajarannya untuk memberi salam kepada Asy-Syaikh Al-Albani sebagai penghormatan kepada beliau.”

Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi’i rahimahullah berkata: “Yang aku yakini dan aku beragama dengannya bahwa Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani hafizhahullah termasuk mujaddid yang sesuai dengan perkataan Rasulullah : ‘Sesungguhnya Allah mengutus pada setiap awal seratus tahun orang yang mentajdid baginya urusan agamanya’.”

Akhir Wasiat Beliau

Aku berwasiat kepada istri dan anak-anakku, para sahabatku, serta setiap orang yang mencintaiku jika sampai kabar kematianku agar mendoakanku dengan maghfirah (ampunan) dan rahmah -pertama kali-, dan jangan menangisiku dengan niyahah atau dengan suara yang keras.

Kedua: Hendaklah mereka segera menguburku, janganlah memberitahu kerabat-kerabatku, saudara-saudaraku kecuali sekedar untuk mempersiapkan penguburanku, dan hendaklah yang memandikanku adalah Izzat Khadhir Abu ‘Abdillah, tetanggaku dan sahabatku yang ikhlas, dan orang yang dia pilih untuk membantunya melakukan hal itu.

Ketiga: Aku memilih untuk dikubur di tempat yang paling dekat, agar tidak memaksa orang mengusung jenazahku ke sana dengan mobil sehingga orang-orang yang mengantar (jenazahku) tidak mengendarai mobil-mobil mereka, dan hendaklah dikubur di pekuburan yang sudah lama yang kuat diperkirakan tidak akan digali.

Terhadap orang yang ada di negeriku tempat aku meninggal, hendaklah mereka tidak mengabarkan anak-anakku yang ada di luar daerah, apalagi selain mereka, kecuali setelah mereka mengantarkan (jenazahku), sehingga perasaan tidak menguasai dan mempengaruhi sehingga hal itu menjadi sebab diakhirkannya penguburan jenazahku.

Aku meminta Allah agar aku bertemu dengan-Nya dalam keadaan aku telah diampuni dosa-dosaku baik yang telah lalu dan yang akan datang …

Aku berwasiat perpustakaanku semua baik yang berupa cetakan, kopian, atau manuskrip dengan tulisan tanganku atau selainku untuk perpustakaan Al-Jami’ah Al-Islamiyyah di Al-Madinah Al-Munawwarah, karena aku mempunyai kenangan bagus dalam berdakwah kepada al-kitab, as-sunnah dan manhaj salafush shalih ketika aku menjadi pengajar di sana.

Aku mengharap kepada Allah untuk memberi manfaat para pelopornya dengannya, sebagaimana memberi manfaat para penuntut ilmu dengan pemiliknya pada hari itu, dan untuk memberi manfaat kepadaku dengan mereka dan dengan keikhlasan mereka dan dakwah mereka.

(رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ)

“Ya Rabbku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh” [QS. An-Naml: 19]

27 Jumadil Awwal 1410 H

Wafatnya Beliau

Beliau meninggal pada hari sabtu 22 Jumadil Akhir 1420 H yang bertepatan dengan 2 oktober 1999 M, dan beliau dikubur setelah shalat isya’.

Beliau segera dikuburkan karena ada dua perkara:

Pertama: Melaksanakan wasiat beliau sebagaimana telah lewat.

Kedua: hari meninggalnya beliau dan hari-hari berikutnya adalah sangat panas, sehingga dikawatirkan kalau beliau diakhirkan penguburannya, perkara yang berbahaya dan merusak akan mengenai orang-orang yang datang untuk mengantarkan jenazah beliau. Oleh karena itu beliau dikuburkan segera.

Meskipun tidak diumumkan kepada seorangpun tentang wafatnya beliau kecuali kepada orang-orang yang dekat di antara mereka untuk membantu mempersiapkan penguburannya, ditambah lagi pendeknya kesempatan antara wafatnya beliau dan penguburan beliau, namun beribu-ribu orang yang menyolati telah menghadiri shalat jenazah beliau. Karena orang-orang saling mengajak, dimana setiap orang dari mereka memberitahu saudaranya yang lain.

(Diterjemahkan dari website Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah oleh Abu Muhammad Miftah)